Nhôm thanh định hình

thông tin liên hệ
Hồ Xuân Tín
Giám Đốc - 0903 581 536

Trần Thị Mỹ Hấn
Kế Toán - 0918 311 020

NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH hệ cao cấp

Đứng Trơn 50x30 (T.Kuang)
Đứng Trơn 50x30 (T.Kuang...
Khung Đứng 70x30 (T.Kuang)
Khung Đứng 70x30 (T.Kuang)
Đứng Giữa 25x76 (KAL)
Đứng Giữa 25x76 (KAL)
Đứng Giữa 25x76 (T.Kuang) (2)
Đứng Giữa 25x76 (T.Kuan...
Đứng Giữa 30x70 (KAL)
Đứng Giữa 30x70 (KAL)
Cánh Móc 100x30 (T.Kuang)
Cánh Móc 100x30 (T.Kuang)
Đứng Móc 50x30 (T.Kuang)
Đứng Móc 50x30 (T.Kuang)
Đứng Hông 44.6x101.5 (KAL)
Đứng Hông 44.6x101.5 (KAL)
Máng Trên 70x31.7
Máng Trên 70x31.7
Cánh Trơn 100x30 (T.Kuang)
Cánh Trơn 100x30 (T.Kuang)

NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH hệ thông dụng

Đứng Giữa 70x30x9
Đứng Giữa 70x30x9
Đứng Móc 50x30
Đứng Móc 50x30
Lá Hộp 103.5x9.8
Lá Hộp 103.5x9.8
Ngang Hở 70x23x9
Ngang Hở 70x23x9
Máng Dưới 70x34
Máng Dưới 70x34
Máng Trên 70x31.7
Máng Trên 70x31.7
Ngang Dưới 54x21
Ngang Dưới 54x21
Ngang Trên 25.4x21
Ngang Trên 25.4x21
Cánh Móc 100x30
Cánh Móc 100x30
Đứng Móc 34.7x28.5
Đứng Móc 34.7x28.5