Nhôm thanh định hình

thông tin liên hệ
Hồ Xuân Tín
Giám Đốc - 0903 581 536

Trần Thị Mỹ Hấn
Kế Toán - 0918 311 020

Cửa đi hệ 1000

Cánh Trơn 100x30 (T.Kuang)
Cánh Trơn 100x30 (T.Kuang)
Đứng Hở 44.5x101.6 (KAL)
Đứng Hở 44.5x101.6 (KAL...
Khung Bao VHO (KAL)
Khung Bao VHO (KAL)
Khung Bao VHO (T.Kuang)
Khung Bao VHO (T.Kuang)
Ngang giữa 44.5x101.6 (KAL)
Ngang giữa 44.5x101.6 (KAL)
Đứng Hông 44.6x101.5 (KAL)
Đứng Hông 44.6x101.5 (KAL)
ĐứngGiữa 101.6x44.5 (KAL)
ĐứngGiữa 101.6x44.5 (KA...
Cánh Móc 100x30
Cánh Móc 100x30
Cánh Trơn 100x30
Cánh Trơn 100x30
Đứng Hông 101.6x44.5
Đứng Hông 101.6x44.5
Khung Bao (VH 052)
Khung Bao (VH 052)
Cửa nhôm hệ 1000
Cửa nhôm hệ 1000
Cánh Móc 100x30 (T.Kuang)
Cánh Móc 100x30 (T.Kuang)
Cánh Trơn 100x30 (KAL)
Cánh Trơn 100x30 (KAL)
Cánh Móc 100x30 (KAL)
Cánh Móc 100x30 (KAL)
Hộp 44.5x101.6 (KAL)
Hộp 44.5x101.6 (KAL)
Cửa nhôm hệ 1000
Cửa nhôm hệ 1000